MenuMenu
KONFERENCJA DWORCE

I Konferencja Dworce

W Poznaniu Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei zorganizowała pierwszą edycję konferencji, której celem było przedstawienie różnych modeli funkcjonowania dworców kolejowych. Partnerami wydarzenia były firmy: BKT Elektronik SA - srebrny oraz Trend Control Systems (Honeywell Sp. z.o.o) – brązowy.

PKP SA, która zarządza ponad 2 500 budynkami dworcowymi, planuje połączyć inwestycje w budynkach z modernizacją infrastruktury. Stąd konieczne było przedstawienie funkcjonującego modelu w Polsce oraz przekazanie wniosków z realizowanych już inwestycji.  Założeniem konferencji był przegląd wymagań związanych z nową  perspektyw finansową UE oraz wydatkowaniem środków własnych PKP SA. Główne trendy inwestycyjne PKP SA a zatem Innowacyjne Dworce Systemowe), zintegrowane centra komunikacyjne, projekty aglomeracyjne i deweloperskie zostały zestawione i porównane z rozwiązaniami funkcjonującymi u naszych najbliższych sąsiadów- Litwa, Czechy i Szwecja oraz w jednym z najbardziej rozwiniętym kraju świata – Japonii.

Obszar tematyczny konferencji  objął zatem zagadnienia związane ze stanem prac nad ministerialnym dokumentem strategicznym określającym kierunki zagospodarowania obiektów dworcowych, programem modernizacji dworców kolejowych, współpracą z samorządami, rolą informacji na nowoczesnych dworcach kolejowych i centrach komunikacyjnych oraz kwestią bezpieczeństwa.

Konferencję otworzył  Adam Musiał – Dyrektor Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, który przywitał gości z kraju i zagranicy oraz partnerów wydarzenia – firmy BKT Elektronik SA, Trend Control Systems

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa reprezentował Dyrektor Departamentu Kolejnictwa  Tomasz Buczyński  zaś Ministerstwo Rozwoju -  Małgorzata Zielińska  – Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych. PKP SA reprezentowali  Marek Michalski – Członek Zarządu, który streścił program modernizacji dworców kolejowych oraz Bartosz Szubski – Dyrektor Biura Projektowego.

Blok prezentacji zagranicznych otworzył  Atsushi Sakai – Zastępca Dyrektora Biura Europejskiego Japan East Railways, który przedstawił funkcje i zarządzanie dworcami kolejowymi na wybranych przykładach państw europejskich i Japonii.

Valdas Mikelionis –  Deputy Director of Railway Infrastructure Directorate-  JSC “Lithuanian Railways oraz Jadvyga Burak - Chief engineer of "Rail Baltica" Project Directorate - JSC “Lithuanian Railways zaprezentowali natomiast rozwiązania zastosowane na dworcu kolejowym w Wilnie.

Dworce kolejowe w Republice Czeskiej były tematem prezentacji  Lenki Žemličkovej i Davida Blahošaz  SŽDC s.o. (zarządcy czeskiej infrastruktury kolejowej). Natomiast Paul Van Doninck – Business Development/ Strategy, Stations - JERNHUSEN (zarządca szwedzkich dworców i stacji kolejowych) omówił zarzadzanie nieruchomościami kolejowymi na zliberalizowanym, szwedzkim rynku transportu publicznego.

Srebrnego Partnera, BKT Elektronik, konferencji reprezentował Dyrektor Michał Piechulek , który scharakteryzował zastosowania systemów transmisji danych w systemach informacji pasażerskiej.

Daniel Załuski, dr hab. Inż. Arch., Wydział architektury Politechniki Gdańskiej skomentował  dworce kolejowe i węzły przesiadkowe w świetle projektowania uniwersalnego. 

PKP PLK SA reprezentował Jan Tereszczuk, Dyrektor, Biura Infrastruktury Pasażerskiej, który przedstawił wspólne projekty PKP SA oraz PKP PLK SA w zakresie dworców i stacji kolejowych. Po nim wystąpił  Marcin Bruzda – Dyrektor z Trend Control Systems , Brązowego Partnera Konferencji, który przybliżył zagadnienie obniżania kosztów eksploatacyjnych budynków przy wykorzystaniu technologii TREND zaimplementowanej w instalacjach BMS. Barbara Boczkowska – Naczelnik, Biuro Infrastruktury Pasażerskiej, PKP PLK SA w swojej prezentacji nakreśliła nowoczesne i funkcjonalne wyposażenie obiektów obsługi podróżnych, jako element strategii Spółki przyjaznej pasażerom. Natomiast kończący pierwszy dzień, Starszy Inspektor Jerzy Malon ze Straży Ochrony Kolei, omówił zaangażowanie SOK w zapewnienie bezpieczeństwa na dworcach kolejowych w Polsce

W między czasie odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatu przyjęcia w poczet firm członkowskich Polskie Izby Kolei firmy BIRETA Professional Translations.

Wieczorem odbyła się, towarzysząca konferencji, gala z okazji 5 – lecia działalności przewozowej Spółki Kolei Wielkopolskich.

Drugi dzień rozpoczęła prezentacja Piotra Gondka, specjalisty z Instytutu Kolejnictwa. Przedstawił on założenia i wymagania dla infrastruktury kolejowej wynikające z Rozporządzenia 1300/2014. Przewoźników reprezentował Prezes Zarządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., Maciej Lignowski. Nakreślił on zagadnienia związane z modernizacją i przebudową przystanków i centrów przesiadkowych na przykładzie PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

Kolejnym mówcą był Daniel Orzechowski, Zastępca Dyrektora Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. , który scharakteryzował zagospodarowanie Dworców i Linii Kolejowych.

Zagadnienie bezpieczeństwa poruszył zaś Piotr Zieliński – nadkomisarz, zastępca dowódcy Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji . Przedstawił on współczesne zagrożenia w środkach transportu wskazując na możliwe rozwiązania. 

Obowiązki właściciela dworca bądź zarządzającego dworcem wynikające z rozporządzenia nr 1371/2007/WE streścił Grzegorz Pilecki z Departamentu Praw Pasażerów. Natomiast systemy łączności i bezpieczeństwa dla dworców, centrów przesiadkowych i przystanków skomentował Tomasz Samiński – Koordynator Projektów  firmy NOVATEL Sp. z o.o.

Konferencję zakończyła prezentacja laureata konkursu zorganizowanego przez Izbę Kolei oraz Politechnikę Śląską.  Jurand Nowak przedstawił autorską wizję informacji pasażerskiej na dworcach.

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ